Bescherming van de eigenaar van een bedrijf door de oprichting van een besloten vennootschap en persoonlijke holding is niet langer aansprakelijk en verzekerd.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (besloten vennootschap) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de directeuren in principe niet met hun privé-vermogen aansprakelijk zijn voor eventuele schulden. Je kunt een BV alleen of samen met anderen oprichten. De beperkte aansprakelijkheid van een besloten vennootschap is een belangrijke reden om deze rechtsvorm te kiezen.

Aansprakelijkheid in een BV

De beperkte aansprakelijkheid van een besloten vennootschap is een belangrijke reden om deze rechtsvorm te kiezen. Het bestuur van de BV is dan niet aansprakelijk met het privévermogen. Toch is het bestuur binnen deze rechtsvorm niet volledig beschermd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen schuldeisers een bestuurder ondanks de beperkte aansprakelijkheid toch privé aansprakelijk stellen. We leggen graag uit hoe aansprakelijkheid in een BV werkt en wat je hierover moet weten voor je een BV opricht.
Bij een faillissement komt het hele vermogen van een bedrijf in beeld. Of je persoonlijke privé-vermogen ook gebruikt kan worden, hangt af van de gekozen rechtsvorm en de mate van aantoonbaar persoonlijk onbehoorlijk bestuur:

– De eenmanszaak. Alle bezittingen, ook het privé-vermogen van de eigenaar, worden in beslag genomen.

– De Vennootschap Onder Firma, VOF. Alle vennoten worden failliet verklaard, en het privé-vermogen valt onder de afwikkeling van het faillissement van de onderneming. Uitzonderingen zijn gevallen waarin de vennoten geen natuurlijke personen zijn.

– De Commanditaire Vennootschap, CV. Als de beherende vennoten natuurlijke personen zijn, valt hun privé-vermogen onder het faillissement. De stille vennoten lopen echter alleen risico voor het bedrag dat ze in de CV gestoken hebben. Overweeg ook de risico’s van een onroerend goed CV voor je er in investeert.

– De rechtspersonen, zoals BV’s, NV’s, verenigingen, coöperaties, en stichtingen. Bij faillissement van een rechtspersoon worden alleen de activa van de rechtspersoon getroffen. De BV gaat failliet en niet de directeur van een rechtspersoon. Tenzij er voldoende redenen zijn om een bestuurder ook persoonlijk over zijn vermogen ter verantwoording te roepen, is dat dus niet het geval.

Aansprakelijkheid van bestuurders en functionarissen.

(D&O) verzekeraars in Nederland bieden oplossingen voor het aansprakelijkheidsrisico dat een directeur loopt bij de uitoefening van zijn of haar taak. De nieuwe voorwaarden van de verzekeraars voorzien in bijna alle denkbare financiële aansprakelijkheidsrisico’s die de bestuurder loopt met zijn privé-vermogen. Bovendien biedt de polis bescherming tegen rechtsbijstand voor een breed scala van mogelijke acties tegen de bestuurder.

Wanneer is bestuurdersaansprakelijkheid van toepassing?

Beperkte aansprakelijkheid geldt niet in geval van onbehoorlijk bestuur. In het kort betekent dit dat het bestuur heeft gehandeld op een manier die de BV in gevaar heeft gebracht. Er zijn meer voorbeelden van onbehoorlijk bestuur, zoals:

 • – Een onjuiste financiële situatie schetsen in het jaarverslag.
 • – Fouten in de boekhouding
 • – Zwart geld betalen of ontvangen.
 • – Een voorkeur hebben bij het betalen van schuldeisers.
 • – Handelen in strijd met de statuten van de BV.
 • – Het niet deponeren van jaarrekeningen.
 • – Bewust verplichtingen aangaan die de rechtspersoon niet kan nakomen. Bijvoorbeeld een lening aangaan waarvan je als directeur weet dat de rentebetalingen en/of aflossingen gewoon onmogelijk zijn. Of andere verplichtingen aangaan die helemaal niet nagekomen kunnen worden.
 • – Als bestuurder kennis verzwijgen van strafbare feiten of onvoldoende actie ondernemen om die feiten te stoppen of te voorkomen.
 • – Wanneer belastingen of premies niet betaald kunnen worden. Het bestuur van de rechtspersoon moet dit binnen twee weken, met goede redenen, aan de belastingdienst of het UWV melden. Gebeurt dit niet, dan kan het bestuur aansprakelijk gesteld worden voor zijn persoonlijke aansprakelijkheid.

Voor wie?

Het Basis BCA Beleid is ontwikkeld voor particuliere ondernemingen met een geconsolideerde omzet tot EUR 25.000.000 op jaarbasis. Het Basis BCA Beleid is niet bedoeld voor BV’s

 • – die minder dan twee jaar bestaan
 • – met een solvabiliteit van minder dan 5%
 • – met 2 keer een verlies in de afgelopen 2 jaar
 • – die actief zijn als financiële instelling (een beheerder, een beleggingsinstelling, een beleggingsonderneming, een bewaarder, een verrekeningsinstelling, een financiële dienstverlener)
 • – actief in projectontwikkeling
 • – met holdings en/of activiteiten in de VS en/of Canada
 • – actief in de hightech of bio-tech industrie

Aansprakelijkheid als passieve aandeelhouder van de BV.

Passieve aandeelhouders zijn mensen die aandelen in de BV bezitten, maar die niet betrokken zijn bij het dagelijks bestuur van de onderneming. Deze aandeelhouders zorgen dus alleen voor de financiering en profiteren in ruil daarvoor van de winst van de BV. Het risico dat deze aandeelhouders lopen is dat ze hun investering niet terugkrijgen. Niettemin kunnen ze in geval van faillissement nog voor een klein deel bijkomend aansprakelijk gesteld worden. Deze aansprakelijkheid is echter beperkt tot het uitgekeerde kapitaal. Bovendien bepaalt de wet dat een vordering op dit kapitaal alleen mogelijk is als de uitkering ervoor gezorgd heeft dat de BV niet meer aan haar lopende verplichtingen kan voldoen.

Intern vs. extern.

Interne aansprakelijkheid
Als je als directeur of commissaris je taak niet vervult, kan de vennootschap zelf je aansprakelijk stellen.
Externe aansprakelijkheid
Als je onzorgvuldig handelt tegenover derden, zoals crediteuren, de belastingdienst en werknemers, kun je door hen aansprakelijk gesteld worden.

Dekking

De verzekeringsdekking bestaat uit twee elementen:
– de kosten van verdediging
– de uiteindelijke schadevergoeding