Ethische code REGISTER STRATEEG ®

In een ethische en professionele gedragscode worden de ethische principes uiteengezet die de beslissingen en het gedrag in een bedrijf of organisatie bepalen. Ze geven in grote lijnen aan hoe betrokkenen zich moeten gedragen, en geven specifieke richtlijnen voor de aanpak van kwesties als intimidatie, veiligheid en belangenconflicten. Ook elke REGISTER STRATEEG® is zich bewust dat een dergelijke erkenning een privilege is, dat moet worden verdiend en onderhouden. Daarom hecht iedere REGISTER STRATEEG® grote waarde aan het volledig handhaven van onderstaande ethische code. Een bewust of onbewust schenden van enige bepaling zal door de ethische commissie aan een diepgaand onderzoek worden onderworpen. De uitkomst hiervan kan leiden tot de intrekking van de erkenning en verwijdering uit het Register.

Een REGISTER STRATEEG®:

 • Zal op een onpartijdige, verantwoorde en integere manier adviezen en diensten aan opdrachtgevers leveren.
 • Zal eerlijk, rechtvaardig, verantwoord, respectvol, legaal en zonder vooringenomenheid handelen.
 • Zal de onwaarschijnlijkheid van voldoende voordelen voor de opdrachtgever bij de eerste gelegenheid aangeven.
 • Zal als REGISTER STRATEEG® geen adviezen en/of diensten leveren waarvoor hij/zij onvoldoende is gekwalificeerd.
 • Zal waar mogelijk belangenconflicten met andere opdrachtgevers of collegae voorkomen.
 • Zal kennis, competentie en vaardigheden middels permanente educatie op peil houden, zoals jaarlijks door de adviesraad vastgesteld.
 • Zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtsgeldige eigenaar geen informatie, gegevens, resultaten of rapportages aan derden verstrekken.
 • Zal op geen enkele wijze gebruik maken van tijdens een eerdere opdracht opgedane kennis of informatie, indien dit de betreffende opdrachtgever schaadt.
 • Zal de reputatie van de gehele beroepsgroep niet beschadigen door opzet, onverschilligheid of samenwerking met degenen wiens praktijk de reputatie van de gehele beroepsgroep zou kunnen schaden.
 • Zal naast de overeengekomen vergoedingen geen andere beloningen ontvangen die voortvloeien uit de gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 • Zal de reputatie van het EUROPEAN INSTITUTE FOR ACCREDITATION® en die van REGISTER  STRATEEG® hoog houden en de gedragscode voor REGISTER STRATEEG® strikt naleven.
Neem contact op voor meer informatie

Chartered Strategist