Doorbetaling van loon tijdens ziekte – wie betaalt?

Wanneer u als werknemer bij een bedrijf in dienst treedt, bent u verplicht arbeid te verrichten. daartegenover staat dat de werkgever verplicht is u voor die arbeid loon te betalen. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek zegt dit: “Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de gevraagde arbeid niet verricht.” In het kort betekent dit, dat als u geen werk verricht, u geen recht hebt op loon. Maar hoe zit het dan als u als werknemer ziek wordt en u het werk gedurende een bepaalde tijd niet kunt verrichten? Bent u daar zelf verantwoordelijk voor? Betaalt uw werkgever de kosten? Of de overheid?

Hoeveel krijgt u doorbetaald als u ziek bent?

Om werknemers tegen inkomensverlies te beschermen, zijn werkgevers verplicht door te betalen in geval van ziekte van de werknemer. Het maakt niet uit of de werknemer ziek is geworden buiten uw werk om. De wettelijke regeling is dat de werkgever gedurende twee jaar 70% van het loon moet doorbetalen. De werkgever is ook verantwoordelijk voor zijn reïntegratie. Voor sommige groepen werknemers vraagt u een ziekte-uitkering aan, dit is alleen het geval als u ziek bent en niet meer werkt. Als werknemer kunt u meer loon doorbetaald krijgen, als daarover afspraken staan in uw collectieve arbeidsovereenkomst of uw arbeidscontract. Bent u ziek door orgaandonatie, zwangerschap of bevalling? Dan krijgt u 100% van uw loon doorbetaald.

Korte- of langdurige ziekte.

Als uw werknemer korter of langer dan 4 weken ziek is? U meldt uw zieke werknemer altijd bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Maar u zult niet altijd direct met het UWV te maken krijgen.
Kortdurende ziekte.
In een geval waarin uw werknemer griep heeft. Dan hoeft u hem alleen maar ziek te melden bij de bedrijfsarts of de arbodienst. U hoeft geen gegevens aan het UWV te verstrekken. U hoeft ook geen reïntegratieverslag in te dienen. U houdt wel contact met uw zieke werknemer. Dan weet u wanneer u weer op hem kunt rekenen.

Langdurige ziekte.

Verwacht u dat uw werknemer voorlopig niet in staat zal zijn om te werken? Meld hem dan ook ziek bij de bedrijfsarts of de arbodienst. De bedrijfsarts maakt binnen 6 weken een Probleemanalyse. Aan de hand van de Probleemanalyse bespreekt u met uw werknemer zijn reïntegratie. U maakt samen een plan van aanpak, en u voert dat samen uit. Een arbodienst of reïntegratiebedrijf kan u daarbij ondersteunen. U meldt zich ziek bij het UWV als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is.

Blijvende ziekte-uitkering.

Soms is het al duidelijk dat uw werknemer door een ernstige ziekte of ongeval helemaal niet meer zal kunnen werken. Hij kan dan vervroegd WIA aanvragen.
Uw werknemer krijgt alleen vervroegde WIA als de bedrijfsarts of de arbodienst heeft verklaard dat uw werknemer:

  • niet meer kan werken.
  • niet meer beter wordt.

Krijgt uw werknemer vervroegde WIA? Dan geldt het volgende:

  • U heeft geen re-integratieverplichtingen meer voor uw werknemer.
  • U moet het loon gedurende 2 jaar (104 weken) doorbetalen. U mag de uitkering echter wel op zijn loon inhouden.

Bovengrens
Om de werkgever te beschermen, is er een bovengrens vastgesteld voor het te betalen loon. De wet bepaalt dat dit nooit meer dan 70% van het maximumdagloon mag zijn. Het maximumdagloon bedraagt thans ongeveer 163 euro per dag, wat overeenkomt met ongeveer 3500 euro per maand. Hoewel de werknemer 4000 euro per maand verdient, hoeft zijn loondoorbetaling in geval van ziekte niet meer dan 70% van die 3500 euro te bedragen.

Ondergrens
Er is ook een ondergrens vastgesteld om de werknemer te beschermen. De werkgever moet ten minste het minimumloon betalen dat de werknemer op grond van zijn leeftijd zou moeten ontvangen. Dit betekent dat als 70% van het loon van een werknemer minder zou zijn dan het minimumloon, de werkgever het minimumloon moet blijven betalen.

Vrijwillige betaling van loon door de werkgever
Werkgever en werknemer kunnen ervoor kiezen om de loonbetalingstermijn vrijwillig te verlengen. Dit is mogelijk als het ernaar uitziet dat de werknemer binnenkort weer volledig aan het werk kan, maar nog wat meer tijd nodig heeft voor de reïntegratie. De werkgever en de werknemer moeten samen het aanvraagformulier voor verlenging van de loondoorbetaling volgens het WIA-formulier invullen en uiterlijk 13 weken voor het einde van de wachttijd bij het UWV indienen.

Onenigheid over ziekte en/of re-integratie
Soms zijn de werkgever en de zieke werknemer het niet eens over de ziekte of de reïntegratie. In dat geval kunnen zij de collectieve arbeidsovereenkomst raadplegen. Deze bevat gewoonlijk een geschillenregeling. Zij kunnen ook een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Of naar de rechter stappen.

Bijzondere situatie.

Wanneer uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt, mag hij bij u blijven werken. Wordt hij ziek, of was hij al ziek? In dat geval gelden andere regels dan voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben.